Udvælgelse af donorerne

 

Klinikken garanterer, at donorer, der leverer donorsæd til klinikken, er udvalgt og screenet i henhold til gældende kvalitets- og sikkerhedstandarder, som er fastsat i gældende EU-direktiver om humane væv og celler, og som er implementeret i den danske Vævslov.

Formålet er at udelukke donoransøgere med sygdomskim, smitsomme sygdomme, genetiske sygdomme m.v., som vil kunne udgøre en risiko for sygdom for kunden eller et evt. donorbarn.

Donoransøgere gennemgår en omfattende godkendelsesprocedure efter gældende regler, den danske Sundhedsstyrelses anbefalinger og klinikkens interne standarder, hvor udvælgelseselementerne bl.a. omfatter:

- donors alder
- vurdering af risikoadfærd
- donorinterviews
- udfyldelse af spørgeskemaer
- gennemgang af lægejournal for bl.a. at afdække donoransøgerens og dennes families medicinske historie
- fysisk lægeundersøgelse
- vurdering af speciallæge i human genetik

Sæd-, blod- og urinprøveudtagning med henblik på testning af sædkvalitet og for en lang række smitsomme og genetiske sygdomme:

- HIV
- hepatitis B og C
- klamydia
- gonoré
- syfilis
- kromosomanalyse
- cystisk fibrose
- CMV
- blodtype

Derudover testes og undersøges donorerne løbende for smitsomme sygdomme under hele donorperioden.